МОНГОЛ УЛС ШАДАР САЙДЫН ТУШААЛ

200 6 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр Дyгaap 59 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Патентийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3, Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26. 2-т заасныг үндэслэн

ТУШААХ НЬ:

  1. 2006 оны 04 дүгээр сарын 21-ний 41 тоот тушаалын хавсралтын 1,2,3,4 дэх хэсгийн "мэдуулэг бүрдүүлэх" гэснийг мэдүүлэг буртгэх", "хугацааг сунгуулах" гэснийг "хугацааг сунгах", 1, 2 дахь хэсгийн "хүчинтэй байх хугацааг сунгах" гэснийг "хүчинтэй байлгах хугацааг сунгах" гэж тус тус өөрчилсугэй.
  2. Мөн тушаалын хавсралтад "барааны тэмдгийн буртгэлийн хучинтэй хугацааг сунгахад 20000 төгрөг", "лицензийн гэрээ буртгэхэд 5000 төгрөг" гэсэн заалтууд, мөн хавсралтын 4-ийн "а"-гийн "барааны тэмдэг"-ийн гэсний дараа "газар зүйн заалтын" гэсэн үг нэмж, "хяналтын уйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол гаргахад" гэсэн хэсгийг хассугай.

МОНГОЛ УЛС ШАДАР САЙДЫН М.ЭНХСАЙХАН

 

Шадар сайдын 2006 оны 07 сарын 03 өдрийн 59 тоот тушаалын хавсралт

Оюуны Өмчийн Газраас үзүүлэх ажил үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Д/д Үйлчилгээний нэр төрөл Төлбөрийн хэмжээ /₮/
1. а. Шинэ бүтээлийн мэдүүлэг бүртгэх, хайлт шүүлт хийх Үүнд: лбөрийн хэмжээ төрөл-5 хүртэл томъёолол заасан тохиолдолд -5-аас дээш томъёолол тус бүрд       20 000 2 000
б. Патентад өөрчлөлт оруулах 10 000
в. Патентийн хүчинтэй байлгах хугацааг сунгах, хүчингүй болгох 5 000
г. Патент эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх 10 000
2. а. Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг бүртгэх, хайлт шүүлт хийх 16 000
б. Патентад өөрчлөлт оруулах 10 000
в. Патентийн хүчинтэй байлгах хугацааг сунгах, хүчингүй болгох 5 000
г. Патент эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх 10 000
3. а. Ашигтай загварын мэдүүлэг бүртгэх, хайлт шүүлт хийх 10 000
б. Гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах 5 000
в. Гэрчилгээ хүчингүй болгох 5 000
г. Ашигтай загварын гэрчилгээ олгоход 10 000
4. а. Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын мэдүүлэг бүртгэх, шүүлт хийх 20 000
б. Гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах 10 000
в. Гэрчилгээ хүчингүй болгох 5 000
5. Барааны тэмдгийн гэрчилгээ, патент олгох 15 000
6. Барааны тэмдгийн бүртгэлийн хүчинтэй хугацааг сунгах 20 000
7. Урьдчилсан шүүлт хийлгэхэд: - Шинэ бүтээл 5-аас дээш томъёолол тус бүрд - Барааны тэмдэг - Бүтээгдэхүүний загвар - Ашигтай загвар     10 000 2 000 10 000 10 000 5 000
8. Зохиогчийн эрхийн бүтээл бүртгэхэд а. шүлэг, өгүүллэг, дууны ая болон тэдгээртэй адил төстэй утга зохиол, хөгжмийн жижиг хэлбэрийн бүтээлүүд, эрдэм шинжилгээний өгүүллэг, гэрэл зураг, уран зураг тэдгээртэй адилтгах хэмжээний бүтээлүүд   5 000
б.Төрөл бүрийн зохиолын түүвэр, сурах бичиг гарын авлага, дуурь, балетны цомнол, кино болон жүжгийн зохиол, симфонийн болон дан хөгжмийн бусад бүтээл, эрдэм шинжилгээний нэг сэдэвт ЗОХИОЛ, түүнтэй адилтгах хэмжээний бүтээл, балет кантат, ораторий, оркестр, гоцлол хөгжмийн концерт, цирк, концертийн программ, ШУТ –ийн холбогдолтой төсөл зураг, бүдүүвч, загвар, бүжгийн урлагийн бүтээл, уран нугаралт, пантомим, тэдгээртэй адилтгах бүтээл 10 000
в. Тууж, роман, баримтат болон уран сайхны кино жүжиг, дүрслэх урлагийн болон хавсарга урлагийн бүтээл, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэгийн бүтээл, архитектурын бүтээл, барилга байгууламжийн зураг, цахим тооцоолуурын хөтөлбөр, а хэсэгт заасан бүтээлийн эмхэтгэл, цуглуулга 15 000
г. Зохиогчийн эрхийн бусад бүтээл 10 000
д. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгоход 15 000
9. Лавлагаа гаргаж өгөхөд 5 000
10. Үрэгдүүлсэн патент гэрчилгээг сэргээж дахин олгоход 30 000
11. Барааны тэмдгийн гэрчилгээ олгох үйл ажиллагааг яаралтай /45 хоног/ гүйцэтгүүлэхэд 50 000
12. Шинжээчийн дүгнэлтийн эсрэг гомдол гаргахад 10 000
13. Патент, гэрчилгээг хүчингүй болгохтой холбоотой гомдол гаргахад    50 000
14. Улсын байцаагчийн шийдвэрийн эсрэг гомдол гаргахад 5 000
15. Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход 50 000
16. Оюуны өмчийн үнэлгээг баталгаажуулахад Үнийн дүнгийн 1-5%
17. Лицензийн гэрээ бүртгэхэд 5 000