МОНГОЛ УЛС ШАДАР САЙДЫН ТУШААЛ

200 6 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр Дyгaap 59 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Патентийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3, Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26. 2-т заасныг үндэслэн

ТУШААХ НЬ:

  1. 2006 оны 04 дүгээр сарын 21-ний 41 тоот тушаалын хавсралтын 1,2,3,4 дэх хэсгийн "мэдуулэг бүрдүүлэх" гэснийг мэдүүлэг буртгэх", "хугацааг сунгуулах" гэснийг "хугацааг сунгах", 1, 2 дахь хэсгийн "хүчинтэй байх хугацааг сунгах" гэснийг "хүчинтэй байлгах хугацааг сунгах" гэж тус тус өөрчилсугэй.
  2. Мөн тушаалын хавсралтад "барааны тэмдгийн буртгэлийн хучинтэй хугацааг сунгахад 20000 төгрөг", "лицензийн гэрээ буртгэхэд 5000 төгрөг" гэсэн заалтууд, мөн хавсралтын 4-ийн "а"-гийн "барааны тэмдэг"-ийн гэсний дараа "газар зүйн заалтын" гэсэн үг нэмж, "хяналтын уйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол гаргахад" гэсэн хэсгийг хассугай.

МОНГОЛ УЛС ШАДАР САЙДЫН М.ЭНХСАЙХАН

МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮН ШАДАР САЙДЫН ТУШААЛ

Үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай Монгол улсын Патентийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3 дахь заалт, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн

ТУШААХ нь:

  1. Оюуны өмчийн газрын дэргэдэх “Мэдээлэл, сургалтын төв”-ийн үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг хавсралт ёсоор баталсугай.
  2. Өндөр настай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, оюутан, сурагчид, нэн ядуу иргэдэд холбогдох баримтыг үндэслэн зарим хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлж байх эрхийг Оюуны өмчийн газар /Н.Чинбат/-т олгосугай. Монгол Улсын Тэргүүн Шадар Сайд Н.АЛТАНХУЯГ Монгол Улсын Тэргүүн Шадар Сайдын 2010 оны 16 тоот тушаалын хавсралт Оюуны өмчийн газрын “Мэдээлэл, сургалтын төв”-ийнүзүүлэх үйлчилгээний