2012-2015 ОНЫ МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ КОМИССТ ИРСЭН МАРГААНУУД

Маргаан 2012 2013 2014 2015 Нийт
1 ОУ-ын барааны тэмдгийн бүртгэлтэй холбоотой 3 2 - - 5
2 Ашигтай загвар 2 1 - 1 4
3 Шинэ бүтээл - - - 1 1
4 Бүтээгдэхүүний загвар 2 - - 1 3
5 Барааны тэмдгийн 4 3 7 7 14
6 Шүүхэд 1 1 1 2 5