Барааны тэмдгийн мэдүүлгийг иргэн болон хуулийн этгээд гаргаж болно.

“Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай” хуулийг унших

1. Мэдүүлэг гаргагч нь иргэн бол “Барааны тэмдэг”-ийн мэдүүлэг гаргахад дараах материалыг бүрдүүлнэ.
Үүнд:

 • Мэдүүлэг
 • Барааны тэмдгийн дардас / Нэр, лого, уриа үг... гэх мэт /
 • Ажил үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт

2. Мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол “Барааны тэмдэг”-ийн мэдүүлэг гаргахад дараах материалыг бүрдүүлнэ

 • Мэдүүлэг
 • Барааны тэмдгийн дардас / Нэр, лого, уриа үг... гэх мэт /
 • Ажил үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт
 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар  /нотриатаар гэрчлүүлсэн байх/

Барааны тэмдгийн мэдүүлгийн маягтыг Оюуны өмчийн газрын http://www.ipom.mn/ вэб сайтаас авч бөглөнө.

Мэдүүлгийн маягтыг бөглөхдөө дараах зүйлийг анхаарна уу:

 • Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын өргөдлийн маягтын нүүр хуудасны (210) Мэдүүлгийн улсын бүртгэлийн дугаар болон (220)  Анхдагч огноо гэсэн хүснэгтийг бөглөхгүй. 
 • Мэдүүлэг гаргагч нь иргэн бол: Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын маягтын 2-дугаарт мэдүүлэг гаргагч хэсэгт хэрвээ  Иргэн бол эцэг(эхийн ) нэр, өөрийн нэрийг бичиж, өөрийн оршин суугаа хаягаа холбогдох утасны дугаар, факс, емайл хаяг болон мэдээлэл хүргэх бусад хаягийг бичнэ. 
 • Мэдүүлэг гаргач нь хуулийн этгээд бол: Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын маягтын 2-дугаарт мэдүүлэг гаргагч нь хэрвээ хуулийн этгээд бол Хуулийн этгээдийн оноосон нэр, зохион байгуулалтын хэлбэр гэсэн хэсгийг бөглөж, хуулийн этгээдийн хаяг, холбогдох утасны дугаар, факс, болон емайл хаягийгбичнэ. 
 • Маягтын (3)-дугаарт мэдүүлэг гаргагч нь “Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-тэй эсэх талаар тодорхойлж, тэдний нэр, хаягыг бичнэ. Мэдүүлгийг Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон “Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-өөр төлөөлүүлэн мэдүүлж байгаа тохиолдолд  тухайн төлөөлөгч  материалын бүрдлийг хариуцана.
 • Маягтын (4)-дүгээр хүснэгт нь урьд өмнө гаргаж байсан мэдүүлэг болон  Гадаадын ААН болон иргэдээс бусад улс оронд бүртгүүлсэн барааны тэмдэгтэд хамаарна.
 • Маягтын (5) хүснэгт нь Үндэсний болон олон улсын үзэсгэлэнд тавьсан бараанд ашигласан барааны тэмдэгтэд хамаарах бөгөөд “Барааны тэмдэг, Газар зүйн заалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.3.5 дахь заалтын дагуу бөглөж, холбогдох баримт бичгийг хавсаргана. / Хэрэв эдгээр үзэсгэлэнд оролцоогүй бол бөглөхгүй./
 • Маягтын (6) хүснэгтэд бүртгүүлэх гэж буй “Барааны тэмдэг”, “Газар зүйн заалт”-ын дардасыг хэвлэсэн байх бөгөөд тухайн “Барааны  тэмдэг”-ийн дардсыг өнгөтэйгээр бүртгүүлэхийг хүсвэл 7 х 5 см  хэмжээтэйгээр 15 ш, хар цагаанаар бол 10 ш хэвлэн , хайчилбар болгон  дугтуйнд хийсэн байна. / Хэрэв та барааны тэмдгээ хар цагаанаар бүртгүүлэхээр мэдүүлсэн бол  барааны тэмдгээ өнгөт болгон ашиглаж болно./
 • Маягтын (7) хүснэгтэд тэмдгийн төрөл, тэмдгийн илэрхийлэгдэж буй хэлбэрийн тодорхойлолтыг бичих бөгөөд ингэхдээ тодорхойлолтуудын өмнөх цонхыг тодруулах буюу чагтална.
 • Маягтын (8), (9) дах хэсэгт хэрэв тухайн тэмдэг нь бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлэн крилл, латинаас өөр үсгээр илэрхийлэгдсэн бол  түүний крилл үсгээр галигласан хөрвүүлэг, гадаад үгээр илэрхийлэгдсэн бол орчуулгыг бичнэ.
 • Маягтын (10)  дэх хүснэгтэд  тухайн барааны тэмдгийг хэрэглэх бараа болон үйлчилгээг заахдаа www.wipo.int/mgs/ линк руу орж Монгол хэлийг сонгон жагсаалтаас өөрт хамаарах бараа, үйлчилгээг сонгоно уу.   
 • Маягтын (11) дах хүснэгтэд мэдүүлэг гаргагч гарын үсгээ зурах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд мэдүүлэг гаргасан бол тухайн аж ахуйн нэгж, компаний захирал гарын үсэг зурж тамга дарна. Оюуны Өмчийн Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн мэдүүлсэн тохиолдолд тухайн төлөөлөгч гарын үсгээ зурж тамга дарна
 • Ажил үйлчилгээний хураамж 20 000/ хорин мянга / төгрөгийг Голомт банкан дахь Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын /РД:5296722/ 1410004702 тоот дансанд төлж баримтыг хавсаргана.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

УРЬДЧИЛСАН ХАЙЛТ ХИЙХ

- Таны бүртгүүлэхээр мэдүүлж буй барааны тэмдэг  Монгол улсад бүртгүүлэхээр мэдэгдсэн эсэх болон улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эсэх талаар хайлт  хийлгэхийг хүсвэл:

Оюуны өмчийн газарт өргөдөл гаргах эсвэл албан бичгээр хүсэлт гаргах бөгөөд урьдчилсан хайлт хийлгэх ажил үйлчилгээний хураамж 10000 төгрөгийг Голомт банкин дахь  Оюуны өмч, УБЕГ /РД:5296722/ 1410004702  тоот дансанд төлөх ба  баримтыг материалын бүрдэлд хавсаргана.

Хайлт хийлгэж байгаа барааны тэмдгийг ямар бараа болон  үйлчилгээнд хайлгаж байгаа талаар тодорхой бичнэ.   / урьдчилсан хайлтын хариуг өргөдөл өгсөн өдрөөс хойш ажлын 5 хоногт багтаан гаргана./ Энэхүү хайлт нь хуулийн дагуу барааны тэмдгээр бүртгэгдэх боломжтой эсэхэд нөлөөлөхгүй.

“Барааны тэмдгийн хайлтын сан” 

“Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай” хуулийн 5.3.1-д заасан нөхцөлийг тодорхойлох “Барааны тэмдгийн хайлтын сан”-д бүртгүүлэх төрийн болон төрийн бус олон нийтийн байгууллагын нэр, илэрхийллийг бүртгүүлэхдээ ПатентМ-15 маягтын дагуу мэдүүлгийг гаргаж,  ажил үйлчилгээний хөлс 20000 төгрөгийг Голомт банкан дахь Оюуны өмч, УБЕГ /РД:5296722/  Оюуны өмч, УБЕГ /РД:5296722/ 1410004702 тоот дансанд   төлсөн баримтыг хавсаргана.  

ГАДААДЫН АЖ АХУЙН НЭГЖ болон ИРГЭДЭЭС БАРААНЫ ТЭМДГИЙН МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХАД  БYРДYYЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Хэрэв “Гадаадын ААН болон иргэдээс барааны тэмдэг” Монгол улсад бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргахыг хүсвэл Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-өөр төлөөлүүлж болно.
 • Давамгайлах огноо хүсэх тохиолдолд урьд өмнө гаргаж байсан мэдүүлгийн тухай мэдэгдэл
 • Оюуны өмчийн байгууллага нь мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 12 сарын дотор шүүлтийн дүгнэлтэд үндэслэн барааны тэмдгийг бүртгэх эсэх талаар шийдвэр гаргах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл энэ хугацааг 6 сар хүртэл хугацаагаар сунгаж болно.
 • Барааны тэмдгийн бүртгэл нь анхдагч огнооноос эхлэн 10 жилийн хугацаанд хүчинтэй

Холбоо барих утас: 316454